Klauzula RODO

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Fit Park Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Sp.k., z siedzibą w Toruniu (87-100) przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 74, zwana dalej „FIT PARK” lub „Administratorem”.
 2. Z Administratorem można się kontaktować drogą pisemną na ww. adres oraz na adres email: biuro@fitpark.pl .
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane:
  1. jeśli są Państwo kontrahentami FIT PARK – w celu nawiązania i wykonania umowy, której są Państwo stroną; w takim przypadku podstawą prawną przetwarzania danych jest przetwarzanie danych osoby mającej się stać, lub będącej stroną umowy z Administratorem;
  1. jeśli są Państwo pracownikami lub współpracownikami kontrahenta FIT PARK, a Państwa dane (tj.: podstawowe dane personalne – imię i nazwisko, dane podmiotu, w imieniu którego możecie Państwo występować, stanowisko służbowe, służbowe dane kontaktowe – numer telefonu, adres email) zostały udostępnione przez Państwa pracodawcę, zleceniodawcę lub bezpośrednio przez Państwa – w celu wykonania umowy zawartej pomiędzy FIT PARK, a Państwa pracodawcą lub zleceniodawcą; w takim przypadku podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes FIT PARK jako administratora, polegający na wykonywaniu ww. umowy.
 4. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane również w sytuacji gdy przetwarzanie jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora takich jak ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń w związku z wykonywaniem umowy zawartej pomiędzy FIT PARK, a kontrahentem.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania umowy zawartej pomiędzy FIT PARK, a kontrahentem. Konsekwencją niepodania danych może być brak możliwości zawarcia i wykonywania ww. umowy.
 6. Obiorcą Państwa danych osobowych w przypadku wymiany korespondencji e-mail jest  podmiot świadczący dla Administratora usługi hostingu poczty elektronicznej, a w przypadku wystawienia faktury VAT również  podmiot świadczący usługi księgowe dla Administratora.
 7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez FIT PARK na czas wykonywania umowy, a także później, tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją 5-letniego obowiązku archiwizacyjnego dotyczącego dokumentów przechowywanych w celach podatkowych.
 8. Posiadają Państwo prawo do: żądania dostępu do przekazanych danych osobowych, sprostowania danych osobowych, żądania usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, a także do przenoszenia danych osobowych – jeśli będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Jeśli Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie pkt. 3 lit. b powyżej, posiadają Państwo także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w związku z Państwa szczególną sytuacją. W celu wykonania tych uprawnień można skontaktować się z Administratorem drogą pisemną na adres jego siedziby lub drogą mailową na adres: biuro@fitpark.pl
 9. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 10. W stosunku do przekazanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.